اعاده اموال نامشروع سبب دوری از تجمل‌گرایی و خدمت خالصانه به مردم می‌شود