با کشته شدن عبدالله صالح امید عربستان و امارات به یاس تبدیل شد