رکورد مرتفع ترین دو استقامت کوهنوردان مهدیشهری در مسیر ثبت گینس