دیدگاه مردم مهدیشهر در برگزاری یا عدم برگزاری جشنواره ایل سنگسری