حمایت از صنعت گوشت و لبنیات و جلوگیری از نابودی عشایر کشور