روشندل مهدیشهری که دام داری و گاوداری خود را مثل ساعت می چرخاند